Adatkezelés

Adatkezelési tájékoztató

A jelen Adatkezelési Tájékoztató Szalay Annamária egyéni vállalkozó (székhely: 9730 Kőszeg, Napsugár u.86., a továbbiakban: „Adatkezelő”), mint adatkezelő által a www.karmacoaching.hu honlaphoz („Honlap”) kapcsolódóan végzett adatkezelés szabályait és az érintettet megillető jogok szóló tájékoztatást tartalmazza. Az Adatkezelési Tájékoztató a Honlap használatához és a Honlap szolgáltatásaihoz kapcsolódó adatkezelésre terjed ki.

Az Adatkezelő elkötelezett a Honlap szolgáltatásait igénybevevők és a Honlap látogatói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jogok tiszteletben tartását.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató megváltoztatására, amelyről a Honlapon keresztül tájékoztatjuk az érintetteket.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Szalay Annamária
Cím: 9730 Kőszeg, Napsugár utca 86.
E-mail cím: info@karmacoaching.hu , annamariaszalay@yahoo.com
Telefonszám: +36 20 511 7232

Az adatkezelés elvei és adatbiztonság

Az Adatkezelő küldetése a sikeres életre vágyók támogatása a coaching és tréning eszköztárával különböző életterületeken. Az adatok kezelése ennek eszköze, de nem célja. Adatkezelő az adatkezelési megoldások során arra törekszik, hogy az adatok megadása, kezelése ne legyen zavaró és csak a legszükségesebb mértékre korlátozódjon. A megadott adatokat bizalmasan kezeljük, nem használjuk adathalász célokra, nem kereskedünk adatbázisokkal.

A vonatkozó jogszabályok alapján személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.

Az adatkezelésnek meg kell felelniük a következő szabályoknak (adatkezelés elvei):

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét (a továbbiakban: „GDPR”) alapján az adatkezelésnek meg kell felelniük néhány alapvető szabályok (adatkezelés elvei) a védelme érdekében:

A személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

A rendelkezésre bocsátott adatok valóságtartalmáért, azok valódiságáért és pontosságáért az érintett felel.

Adatbiztonság

Az adatkezelés során az Adatkezelő az adatkezelés jogszerűsége (adatkezelés elvei) mellett biztosítja az adatok fizikai biztonságát is. Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja vagy hajtatja végre, hogy az érintettek (a Honlaphasználók, hírlevélre és programokra feliratkozók, online vásárlók) magánszférájának védelme az adatkezelés során biztosított legyen. Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és olyan eljárási szabályokat alakít ki, amelyek garantálják az adatok biztonságát, épségét és helyességét, és természetesen minden olyan műveletet, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel védi a személyes adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelés jogalapja és célja, a kezelt adatok köre

Személyes adatok kezelésére az érintett hozzájárulása alapján, vagy  jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges esetben (kötelező adatkezelés) kerülhet sor.

A szolgáltatások igénybevételekor az adatok megadása önkéntes és az érintett hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. Az Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján a fizetős szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban kötelező adatkezelésre is sor kerül (például a számviteli előírások folytán személyes adatokat tartalmazó bizonylatok megőrzési kötelezettsége), az ilyen adatkezelés az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége.

Az Adatkezelő kizárólag az érintett által a hírlevélre / online programra való feliratkozáskor (név, emailcím), illetve a szolgáltatás igénybevételekor megadott adatokat (név, telefonszám, számlázási cím, email cím, bankszámlaszám) kezeli. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről szóló tájékoztatást jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az Adatkezelő a feliratkozás megszüntetéséig, de legfeljebb az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az adatokat. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, a számviteli bizonylatok esetében, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. A szerződés teljesítéséhez szükséges adatok megőrzési ideje a Ptk. alapján 5 év.

Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés időtartama az adatkezelést előíró mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésben meghatározott időtartam.

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az alábbi célokból kezeli:

 • az érintett azonosítása, más érintettektől való megkülönböztetése, az érintettel való kapcsolattartás,
 • az érintett tájékoztatása, szükség esetén a Honlap használatához, illetve a szolgáltatásokhoz kapcsolódó üzenet küldése,
 • számviteli és egyéb nyilvántartási kötelezettség teljesítése,
 • jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesítése,
 • egyéb, az érintettel előzetesen, írásban közölt cél.

Egyéb célú adatkezelések

Hírlevélre / online programra történő feliratkozás

A hírlevél megküldése körében az adatkezelés célja az érintett Adatkezelő általi közvetlen megkeresés módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján történő tájékoztatása az Adatkezelő szolgáltatásairól, akcióiról, újdonságairól.

Az érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben előzetesen és kifejezetten hozzájárulását adja hírlevél küldéséhez, úgy az Adatkezelő hírleveleit az érintett hozzájárulásának visszavonásig az érintett által megadott e-mail címekre továbbítja és az ezzel összefüggésben megadott adatait (név, emailcím) kezeli.

Az érintett bármikor ingyenesen, korlátozás és indokolás nélkül leiratkozhat a hírlevélről az Adatkezelő a info@karmacoaching.hu emailcímre küldött email útján, illetve a hírlevelekben szereplő leiratkozási linken keresztül. A leiratkozás esetén törlésre kerülnek a hírlevél küldéséhez kapcsolódóan nyilvántartott személyes adatok (név, email cím, számlázási cím, telefonszám), amelyeket az Adatkezelő a hírlevél megküldésével összefüggésben kezel.

A hírlevélről történő leiratkozás nem jelenti egyben a más adatkezelési célokból kezelt adatok adatkezelésére vonatkozó hozzájárulás visszavonását, különösen a törvény által előírt esetleges kötelező adatkezelés megszüntetését. A Honlapra történő regisztráció törlése nem jelenti a hírlevélről való leiratkozás megtörténtét, azt külön kell kérni.

Hírlevélküldés: A MailPoet online hírlevélküldő program üzemeltetője biztosítja.