Adatkezelés

Adatkezelési tájékoztató

A jelen Adatkezelési Tájékoztató Szalay Annamária egyéni vállalkozó (székhely: 9730 Kőszeg, Napsugár u.86., a továbbiakban: „Adatkezelő”), mint adatkezelő által a www.karmacoaching.hu honlaphoz („Honlap”) kapcsolódóan végzett adatkezelés szabályait és az érintettet megillető jogok szóló tájékoztatást tartalmazza. Az Adatkezelési Tájékoztató a Honlap használatához és a Honlap szolgáltatásaihoz kapcsolódó adatkezelésre terjed ki.

Az Adatkezelő elkötelezett a Honlap szolgáltatásait igénybevevők és a Honlap látogatói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jogok tiszteletben tartását.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató megváltoztatására, amelyről a Honlapon keresztül tájékoztatjuk az érintetteket.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Szalay Annamária E.V.
Cím: 9730 Kőszeg, Napsugár utca 86.
Adószáma: 57613938-1-38
Nyilvántartási száma: 56258392
E-mail cím: info@karmacoaching.hu , annamariaszalay@yahoo.com
Telefonszám: +36 20 511 7232

Az adatkezelés elvei és adatbiztonság

Az Adatkezelő küldetése a sikeres életre vágyók támogatása a coaching és tréning eszköztárával különböző életterületeken. Az adatok kezelése ennek eszköze, de nem célja. Adatkezelő az adatkezelési megoldások során arra törekszik, hogy az adatok megadása, kezelése ne legyen zavaró és csak a legszükségesebb mértékre korlátozódjon. A megadott adatokat bizalmasan kezeljük, nem használjuk adathalász célokra, nem kereskedünk adatbázisokkal.

A vonatkozó jogszabályok alapján személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.

Az adatkezelésnek meg kell felelniük a következő szabályoknak (adatkezelés elvei):

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét (a továbbiakban: „GDPR”) alapján az adatkezelésnek meg kell felelniük néhány alapvető szabályok (adatkezelés elvei) a védelme érdekében:

A személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

A rendelkezésre bocsátott adatok valóságtartalmáért, azok valódiságáért és pontosságáért az érintett felel.

Adatbiztonság

Az adatkezelés során az Adatkezelő az adatkezelés jogszerűsége (adatkezelés elvei) mellett biztosítja az adatok fizikai biztonságát is. Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja vagy hajtatja végre, hogy az érintettek (a Honlaphasználók, hírlevélre és programokra feliratkozók, online vásárlók) magánszférájának védelme az adatkezelés során biztosított legyen. Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és olyan eljárási szabályokat alakít ki, amelyek garantálják az adatok biztonságát, épségét és helyességét, és természetesen minden olyan műveletet, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel védi a személyes adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelés jogalapja és célja, a kezelt adatok köre

Személyes adatok kezelésére az érintett hozzájárulása alapján, vagy  jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges esetben (kötelező adatkezelés) kerülhet sor.

A szolgáltatások igénybevételekor az adatok megadása önkéntes és az érintett hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. Az Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján a fizetős szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban kötelező adatkezelésre is sor kerül (például a számviteli előírások folytán személyes adatokat tartalmazó bizonylatok megőrzési kötelezettsége), az ilyen adatkezelés az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége.

Az Adatkezelő kizárólag az érintett által a hírlevélre / online programra való feliratkozáskor (név, emailcím), illetve a szolgáltatás igénybevételekor megadott adatokat (név, telefonszám, számlázási cím, email cím, bankszámlaszám) kezeli. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről szóló tájékoztatást jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az Adatkezelő a feliratkozás megszüntetéséig, de legfeljebb az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az adatokat. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, a számviteli bizonylatok esetében, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. A szerződés teljesítéséhez szükséges adatok megőrzési ideje a Ptk. alapján 5 év.

Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés időtartama az adatkezelést előíró mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésben meghatározott időtartam.

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az alábbi célokból kezeli:

 • az érintett azonosítása, más érintettektől való megkülönböztetése, az érintettel való kapcsolattartás,
 • az érintett tájékoztatása, szükség esetén a Honlap használatához, illetve a szolgáltatásokhoz kapcsolódó üzenet küldése,
 • számviteli és egyéb nyilvántartási kötelezettség teljesítése,
 • jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesítése,
 • egyéb, az érintettel előzetesen, írásban közölt cél.

Egyéb célú adatkezelések

Hírlevélre / online programra történő feliratkozás

A hírlevél megküldése körében az adatkezelés célja az érintett Adatkezelő általi közvetlen megkeresés módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján történő tájékoztatása az Adatkezelő szolgáltatásairól, akcióiról, újdonságairól.

Az érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben előzetesen és kifejezetten hozzájárulását adja hírlevél küldéséhez, úgy az Adatkezelő hírleveleit az érintett hozzájárulásának visszavonásig az érintett által megadott e-mail címekre továbbítja és az ezzel összefüggésben megadott adatait (név, emailcím) kezeli.

Az érintett bármikor ingyenesen, korlátozás és indokolás nélkül leiratkozhat a hírlevélről az Adatkezelő a info@karmacoaching.hu emailcímre küldött email útján, illetve a hírlevelekben szereplő leiratkozási linken keresztül. A leiratkozás esetén törlésre kerülnek a hírlevél küldéséhez kapcsolódóan nyilvántartott személyes adatok (név, email cím, számlázási cím, telefonszám), amelyeket az Adatkezelő a hírlevél megküldésével összefüggésben kezel.

A hírlevélről történő leiratkozás nem jelenti egyben a más adatkezelési célokból kezelt adatok adatkezelésére vonatkozó hozzájárulás visszavonását, különösen a törvény által előírt esetleges kötelező adatkezelés megszüntetését. A Honlapra történő regisztráció törlése nem jelenti a hírlevélről való leiratkozás megtörténtét, azt külön kell kérni.

Hírlevélküldés: A MailPoet online hírlevélküldő program üzemeltetője biztosítja.

A cookie-k (sütik) használata

Az Adatkezelő csapata a Honlap testre szabott és hatékony használata, valamint a minél teljesebb felhasználói élmény érdekében a Honlap látogatóinak számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t (sütit) helyezhet el.

A cookie-k (sütik) olyan azonosítók, amelyeket a Honlap, vagy a cookie-t gyűjtő partner szervere a Honlap látogatója által használt számítógépnek küldhet, hogy azonosítsa a Honlapon tartózkodás alatt használt számítógépet és tárolja a Honlap használatára vonatkozó technikai adatokat (például az átkattintásokat, egyéb navigációs adatokat).

A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat (sütiket). A cookie-k (sütik) tárolása kikapcsolható, illetve annak beállítására is van lehetőség a böngészőben, hogy az eszköz (számítógép) használója értesítést kapjon mielőtt eszközén (számítógépén) cookie-t (sütit) tárolnak. Ezek a beállítások kizárólag a használt böngészőprogramra és eszközre (számítógépre) vonatkoznak, a cookie-k (sütik) beállításait és kikapcsolását eszközönként (számítógépenként) és böngészőnként külön-külön kell beállítani.

A cookie-k (sütik) kikapcsolásával a Honlap üzemeltetője nem tudja garantálni a Honlap valamennyi funkciójának megfelelő működését és a Honlap teljes körű használatát. A Honlap első használatával a Honlap látogatója elfogadja, hogy az általa használt eszközön (számítógépen) cookie-k (sütik) kerüljenek elhelyezésre.

A Honlap használata során a következő cookie-k (sütik) kerülnek elhelyezésre:

a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével statisztikai, webanalitikai célú cookie-k (sütik)

regisztrált Honlap használók esetén a bejelentkezési adatokat (felhasználó név, jelszó) eltároló cookie-k (sütik).

Google Analytics által elhelyezett cookie-k (sütik)

A Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatása. A Google Analytics a felhasználók számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a Honlapon létrejött felhasználói interakciókat. A webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a Honlap használójának önkéntes hozzájárulása. Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki.

A Google Analitics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google az Adatkezelő megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a Honlap használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő alapvetően statisztikai szolgáltatásokat teljesítsen a Honlap üzemeltető felé. A Google Analytics alkalmazás keretében – a böngészőn keresztül továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze más adatokkal.

A Google által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken:  http://www.google.com/policies/technologies/ads/

A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/

Az érintettek jogai és érvényesítésük

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél:

 • tájékoztatást személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését, valamint
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy kezelésének korlátozását
 • tiltakozhat a személyes adatai kezelésétől.

Tájékoztatás kérése a személyes adatok kezeléséről

Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő adjon tájékoztatást az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról (önkéntes hozzájárulás vagy törvényi kötelező adatkezelés), időtartamáról, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról (önkéntes hozzájárulás vagy törvényi kötelező adatkezelés) és címzettjéről (annak az adatkezelőnek a megnevezése, akinek az adatok továbbításra kerültek).

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan nem nyújtott be tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz.

Személyes adat helyesbítése

Az Adatkezelő helyesbíti a személyes adatot, ha az adat pontatlan és a pontos személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll.

Az adat helyesbítésére sor kerül akkor, ha csapatunk más adatforrásból szerez tudomást az adat helytelenségéről. Közhiteles adatbázis kivételével ilyen esetekben a helyesbítést megelőzően minden esetben adategyeztetést kezdeményezünk az érintettel.

Az adat helyesbítését kérheti az érintett is. Az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Az adathelyesbítésről csapatunk értesíti az érintettet. Értesítésre kerülnek továbbá mindazok, akiknek csapatunk a helyesbített adatot korábban adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő adathelyesbítés iránti kérelmet nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül írásban közli ezt az érintettel. Az elutasításról szóló értesítésben csapatunk köteles megjelölni az elutasítás ténybeli és jogi indokait.

Személyes adat törlése

A személyes adatot törölni kell, ha:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az érintett kérheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlését. Adatkezelő érintett kérésének köteles eleget tenni kivéve a törvényi kötelező adatkezelés esetét.

Az Adatkezelő az adattörlésről értesíti az érintettet. Értesítésre kerülnek továbbá mindazok, akiknek csapatunk a törölt adatot korábban adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő adattörlés iránti kérelmet nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül írásban közli ezt az érintettel. Az elutasításról szóló értesítésben Adatkezelő köteles megjelölni az elutasítás ténybeli és jogi indokait.

Az adatkezelés korlátozása

Az érintett korlátozhatja az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, a korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén);
 • ha a személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő köteles a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálni, a tiltakozás megalapozottsága kérdésében döntést hozni, és a döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. A tiltakozás akkor lehet megalapozott, amennyiben az előbbi pontokban felsorolt esetek valamelyike fennáll. Nem megalapozott a tiltakozás például akkor, ha kötelező törvényi adatkezelésről van szó, vagy ha az érintett hozzájárulásán alapul az adatkezelés és a hozzájárulás visszavonására nem került sor.

Ha az Adatkezelő megállapítja a tiltakozás megalapozottságát, akkor köteles az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolni. Ha a tiltakozással érintett adatokat csapatunk továbbította, akkor a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.