Még több zen

Zen

A zen (avagy zen buddhizmus) a mahájána buddhizmust követő iskolák összefoglaló japán elnevezése.[1] Eredetileg Indiában gyakorolták dhjána (dhyāna, ध्यान) néven, ami Kínában csan (禪) néven vált ismertté, majd innen terjedt tovább Koreába, Japánba, és Vietnámba. A zenben különleges hangsúlyt kap a zazen néven ismert ülőmeditáció. Habár sok követője testi-szellemi gyakorlásnak tartja, a zent sokan vallásnak, illetve filozófiai rendszernek tekintik.

Zen, tao és buddhizmus

A zen a buddhizmus egyik ága, és mint ilyen, gyökerei mélyen Buddha tanításáig nyúlnak, kínai fejlődésére utalnak azonban taoista és konfucianista vonásai. A zen ág önmagát a Buddha Szív Iskolának nevezi, és leszármazását egészen Buddháig vezeti vissza.

Karma

A karma (dévanágari:कर्म, páli: kamma, cselekedet, tett) ok-okozat, pontosabban az ok és okozat viszonya, kölcsönhatása, törvénye. Mint fogalom, szerepel az ősi hindu, taoista, buddhista tanításokban és szerepel a modern világszemléletek ismeretanyagában is.
A karma törvénye szerint minden cselekedetünk egy annak megfelelő következménnyel jár, illetve minden, ami történik a világban, az maga egy következmény, vagyis valamilyen oknak az okozata. A karma tágabb értelemben cselekedet, tett, mű. Minden tényezőre vonatkozik, ami a világban történik, és következménnyel jár. Vonatkozik az akciókra, reakciókra, általában a világ törvényei által irányított aktív természeti folyamatokra, eseményekre, az élettelen létezők hatásaira, az emberi és állati cselekvésre, de az embernél fejlettebb, magasabb szinten álló lények, istenek, szellemek megnyilatkozásaira is. Minden aktivitás, azaz ok okozatot szül, és minden ok előzőleg létrejött okozatból eredeztethető. Így jön létre az ok-okozati összefüggések végtelen hálózata.
A karma nem jutalom vagy büntetés, hanem a következményeket kiváltó szigorú törvény.

Dharma

A dharma sokjelentésű fogalom a hinduizmusban és a buddhizmusban: vallás, természet, igazság, törvény, tan, (tudat)tartam, jó modor, dolog.

A dharma az indiai hitvilágban (hinduizmus) az az egyetemes törvény, amely minden hatás mélyén rejlik, mindent átható létezésével fenntartja a mindenség örökkévalóságát, működését, és minden létező entitást meghatároz. A világmindenséget, mint szellemi alapelv, élettel elárasztó közegként itatja át, míg az emberrel való misztikus kapcsolatában, mint az örök erkölcsi törvény, igazság kötelességként jelenik meg azáltal, hogy a valóság megismerésének folyamatában az ember igazodni kíván hozzá. Az egész hindu vallásrendszer a dharma gondolatán alapszik, általános elnevezése “szanátana dharma”, azaz örök törvény.

A buddhizmusban két fő jelentésben használatos a fogalom. A Dharma (nagy kezdőbetűvel leírva) a történelmi Buddha (Sákjamuni, Gautama Sziddhártha) tanítása, a tan. A dharma dhamma (kis kezdőbetűvel) alkotóelem, jelenség, (tudat)tartam, a valóságot felépítő elem, főleg az Abhidharmában.

Szangha

A Szangha, a megvilágosodottak közössége, akik segíthetnek egy gyakorló buddhista számára, hogy ugyanazt ő is elérje.
A gyakorló buddhisták közösségére is szokás bővebb értelemben használni.

A Buddha - Egy buddha

A buddha szó jelentése „a felébredt” vagy „a megvilágosodott”.
Nagy kezdőbetűs alakja a történelmi Buddhára vonatkozik, kis kezdőbetűs alakja jelentheti a buddhista kozmológiában használt, minden történelmi korszak első megvilágosodott lényét, aki mások tanítása nélkül, önállóan érte el a megvilágosodott tudatszintet.
A buddhizmusban úgy tartják, hogy végtelen számú buddha létezett korábban és végtelen számú fog még létezni a jövőben is
A legtöbb buddhista hagyományban Gautama Sziddhárthát tekintik korunk legmagasabb rendű buddhájának.
Buddha, amely – megítéléstől függően lehet a történelmi Buddha, Sákjamuni, vagy a buddha-természet — az ideális vagy létező legmagasabb spirituális képesség.

Buddha vagy Isten

A buddhizmus általában nem istenhívő abban az értelemben, hogy nem tanítja egy felsőbb rendű, teremtő isten létezését, akitől függene a megvilágosodás. Az úgynevezett Történelmi Buddha csupán egy tanító volt, aki megmutatta a megvilágosodáshoz vezető utat. Az “isten” általánosan elfogadott meghatározása, hogy egy olyan lény, amely irányít és amely megalkotta a világmindenséget (lásd Teremtés mítosz), majd jutalmazza és bünteti a lényeket. A korai szövegekben Buddha elutasítja egy ilyen lény létezését.

A Vagyok vagyok

A felismerés, miszerint Minden Egy, elvezet a tökéletes egység megéléséhez.
Minden egyes lény része a Mindenségnek, ahogyan a Mindenség is megtalálható minden lényben. Ezért eredetileg nincs jó és rossz, csupán mi emberek adunk értelmet a minősítésnek, ítélkezésnek. Amint megjelenik a jó, értelmet nyer a rossz és fordítva. Ha engedjük, hogy tiszta valójában, ítéletmentesen lássuk a teljességet, létezésünkkel feloldódunk a Mindenségben.

Nemes Nyolcrétű Ösvény

Gyakorlás a mindennapi életben:

 • helyes szemlélet
 • helyes szándék
 • helyes beszéd
 • helyes cselekvés
 • helyes megélhetési mód
 • helyes törekvés
 • helyes éberség
 • helyes elmélyedés

Négy Nemes Igazság

 • Az emberi élet lényegében szenvedéssel teli;
 • A szenvedés oka az emberi önzés és a vágyakozás;
 • Van egy út (vagy mód), amelyen keresztül meg lehet szabadulni az önzéstől és a vágyakozástól;
 • A megszabaduláshoz az ún. „nemes nyolcrétű ösvény” (astángika-márga) vezet: a helyes szemlélet, a helyes gondolkodás, a helyes beszéd, a helyes cselekvés, a helyes élet, a helyes törekvés, a helyes vizsgálódás, a helyes elmélyedés.

Zen gyakorlatok

 • Leborulás
 • Éneklés (mantrák, szútrák)
 • Meditáció

Leborulás

A leborulás gyakorlása azt jelenti, hogy a tested és a tudatod egysége letisztul, karmádat hátrahagyod, és eggyé válsz az univerzummal. Mindezt így, egyszerre. Elengedni a kis énemet, meglátni igazi önvalómat, és megszabadítani minden lényt a szenvedéstől.

Amikor felébredsz, gyakran előfordul, hogy a tested és a tudatod nem tud azonnal eggyé válni. Ezért jó módszer, hogy reggel legelsőnek (legelőször, miután felébredtünk) csináljunk legalább három (vagy akár 108) leborulást.

A három leborulás a Buddhának, a Dharmának és a Szanghának szól. Ezzel adsz tiszteletet a tanító-tanítás-tanítványok hármasságának, illetve veted le a téves nézetek, telhetetlen vágy, gyűlölet és harag kötelékeit. A 108-as szám a hindu és a buddhista hagyományban egyaránt előfordul, ez a tudat 108 féle tisztátalanságát, szenvedéssel telt állapotát jelzi.

Bevezető gyakorlatok a meditációba

 • Hangok figyelése, légzésfigyelés, testérzet figyelés
 • Mantrázás: “Kvan Szeum Boszál” vagy “Gáté gáté párágáté párászámgáté bódhi szváhá”
 • A nagy kérdés feltevése: “Mi vagyok?”

Nagy Dhárani

Nagy Együttérzés Mantra
(Nílakántha Dhárani)

Sinmjo csánggu de dáráni
námorá dáná dárá jájá
námák árjá báro gidzse
szebárájá modzsi szádábájá
máhá szádábájá
máhá gáro nikájá
om szálbá bájeszu dáráná
kárájá dászámjang námák káridábá
imámárja bárogidzse szebárá
dábá irágántá námák hárinájá mábáltá
iszámi szálbáltá szádánám
szubán ájejam szálbá bodánám
bábámárá miszudákám dánjátá
om árogje árogá
mádzsirogá dzsigárándzse
hjehe háre máhámodzsi szádábá
számárá számárá hárinájá
kuro kuro kálmá szádájá szádájá
doro doro mijandzse máhá mijandzse
dárá dárá dárin narje szebárá
dzsárá dzsárá márá mimárá ámárá
moldzseje hjehje rogje szebárá
rá-á miszámi nászájá
nábe számi számi nászájá
mohádzsárá miszámi nászájá
horo horo márá horo háre bánámá nábá
szárá szárá siri siri szoro szoro
motcsjá motcsjá modájá modájá
medárijá nirágántá
kámászá nálszánám párá háránájá
mánák szábáhá sittájá szábáhá
máhá sittájá szábáhá
sittájuje szebárájá szábáhá
nirá gántájá szábáhá
báráhá mokká singhá mokkájá
szábáhá pánámá háddájá
szábáhá dzságárá joktájá szábáhá
szángká szabnáne modánájá szábáhá
máhárá gutádárájá szábáhá
pámászá gántá iszásicsedá
kárinná inájá szábáhá
mjákárá dzsálmáibá szánájá szábáhá
námorá dáná dárá jájá
námákárjá bárogidzse szebárájá
szá bá há

Súrangama Mantra

Súrangama Mantra

Tathágatosnísám Szitátapatram Aparádzsitam Pratjangiram Dhárani
Namo szarva tathágata szugatája arhaté, szamjak szambuddhájá
Namo szarva tathágata koti usnísá
Namo szarva buddha bodhiszattvebhja
Namo szaptánám, szamjak szambuddha, kotínám,
szasrávaka szamghánám
Namo loke arhantánám namo szrotápannánám
Namo szakridágámínám namo anágámínám
Namo loke szamjaggatánám, szamjak pratipannánám
Namo ratnatrájájá
Namo bhagavaté dridha szúra szená praharana rádzsájá,
tathágatájá arhaté szamjak szambuddhájá
Namo bhagavaté amitábhája,
tathágatájá arhaté szamjak szambuddhájá
Namo bhagavaté aksóbhjája
tathágatájá arhaté szamjak szambuddhájá
Namo bhagavaté bhaisadzsijaguru vaidúrja prabharádzsája,
tathágatájá arhaté szamjak szambuddhájá
Namo bhagavaté szampuspita szálendrá, rádzsája,
tathágatájá arhaté szamjak szambuddhájá
Namo bhagavaté sákjamunaje,
tathágatájá arhaté szamjak szambuddhájá
Namo bhagavaté ratna kuszumá, ketu rádzsájá,
tathágatájá arhaté szamjak szambuddhájá
Namo bhagavaté tathágata kúlája
Namo bhagavaté padma kúlája
Namo bhagavaté vadzsra kúlája
Namo bhagavaté mani kúlája
Namo bhagavaté gadzsa kúlája

Namo dévarisínám
Namo sziddha vidjádharánám
Namo sziddha vidjádhara risínám,
sápánugráhá, szamarthánám
Namo bráhmáne, namo indrájá
Namo rudrája, umápati szahejájá
Namo nárájanája, laksmí szahéjájá
Pancsa mahámudrá namaszkritájá
Namo mahákálája, tripuránágárá, vidrávana kárájá
Adhimuktika, smasana vászíni, mátrigana namaszkritájá
Ebhjo namaszkritvá imám bhagavanta
tathágatosnísám szitátapatram
Namo aparádzsitam, pratjangíram
Szarva déva namaszkritám szarva devebhja púdzsitám
Szarva devesa paripalitám szarva bhúta graha nigraha karin
Para vidjá csedana karin
Durdántánám szattvánám, dámákám, dustánám, niváránin
Akálamritju, prasamana kárin
Szarva bandhana, moksana kárin
Szarva dusta duhszvapna, niváránin
Csaturasitínám, graha szahaszránám, vidhvamszana kárin
Astávimsatínám, naksatránám praszádana kárin
Astánám, mahá gráhánám, vidhvamszana kárin
Szarva satru niváránín
Ghorám duhszvapnánám csa násánín
Visa sasztra agni udaka, uttáránín
Aparádzsitá ghorá, mahábala csandám,
mahádíptám mahátedzsám mahásvetámdzsválá,
mahábalasríja, pándarávászíni,
árjatárá bhrikutím, csed vá vidzsaja,
vadzsra máliti, visrutám, padmáksán,
vadzsra dzsihva csa málá, csed vá aparádzsitám,
vadzsra dandi visálá, csa sánta,
vaidéha púdzsitá, szaumí rúpá,
mahá svetám árjatárá mahábala
aparádzsitá, vadzsra szamkalá,
csed vá vadzsra kaumári kulamdhárí
vadzsra hasztá csa mahá,
vidjá tathá káncsáná, maliká, kuszumbha ratna,
csed vá vairocsana, kúta sztosnísá,
vidzsrimbha, máná csa vadzsra,
kanaka prabhá, lokaná,
vadzsratundí csa svetá, csa kamaláksa,
sasiprabhá itjádi, mudrá ganah
szarve raksám kurvantu, mamasja
Om, risigana prasaszta, tathágatosnísá, szitátapatram
Húm bhrúm dzsambhana
Húm bhrúm sztambhana
Húm bhrúm mohana
Húm bhrúm mathana
Húm bhrúm para vidjá szambhaksana kárá
Húm bhrúm szarva dustánám, sztambhana kárá
Húm bhrúm szarva jaksa ráksasza, gráhánám,
vidhvamszana kárá
Húm bhrúm csaturasítínám, graha szahaszránám,
vinásana kárá
Húm bhrúm astávimsatínám, naksatránám praszádana kárá
Húm bhrúm astánám, mahá gráhánám, vidhvámszáná kárá
Raksa raksa mám m m m
Bhagavan, tathágatosnísa, mahá pratjangíré,
mahá szahaszra bhudzse, szahaszra sírsai,
kotísata szahaszranetre, abhedjá, dzsvalitá,
natanaka mahá vadzsradhara tribhúvana mandala
Om, szvaszti bhávátu mama,
rádzsa bhájá, csora bhájá, agni bhájá,
udaka bhájá, visa bhájá, sasztra bhájá,
paracsakra bhájá, durbhiksa bhájá,
asani bhájá, akálamritju bhája m m m
Dharanibhúmi, kampa bhájá, ulkápátá bhájá,
rádzsadanda bhájá, nága bhájá,
vidjut bhájá, szuparnin bhájá
Déva gráhá, nága gráhá, jaksa gráhá, gandharva gráhá,
aszura gráhá, garuda gráhá, kimnara gráhá, mahoraga gráhá,
ráksasza gráhá, préta gráhá, bisácsa gráhá, bhúta gráhá,
pútana gráhá, katapútana gráhá, kumbhánda gráhá,
szkanda gráhá, unmáda gráhá, csájá gráhá, apaszmárá gráhá,
dáka dákiní gráhá, revatí gráhá m m m
Odzsá hárínja, garbhá hárínja, dzsátá hárínja, dzsívitá hárínja,
rudhirá hárínja, vaszá hárínja, mámszá hárínja, medhá hárínja,
madzsá hárínja, vantá hárínja, asucsjá hárínja, csittá hárínja,
tesám szarvesám szarva gráhánám m m m
Vidjám csidájámi kílájámi parivrádzsaka kritám
Vidjám csidájámi kílájámi dáka dákiní kritám
Vidjám csidájámi kílájámi mahá pasupati rudra kritám
Vidjám csidájámi kílájámi tattva garuda szaheja kritám
Vidjám csidájámi kílájámi mahákála mátrigana kritám
Vidjám csidájámi kílájámi kápálika kritám
Vidjám csidájámi kílájámi dzsajakara madhukara
szarvártha szádhana kritám
Vidjám csidájámi kílájámi csaturbhaginí kritám
Vidjám csidájámi kílájámi bhringi riti nandikésvara
ganapati szaheja kritám
Vidjám csidájámi kílájámi nagna sramana kritám
Vidjám csidájámi kílájámi arhanta kritám
Vidjám csidájámi kílájámi vítarága kritám
Vidjám csidájámi kílájámi brahmá kritám
Vidjám csidájámi kílájámi rudrá kritám
Vidjám csidájámi kílájámi nárájana kritám
Vidjám csidájámi kílájámi vadzsrapáni guhja kádhipati kritám
Vidjám csidájámi kílájámi raksa raksa mám m m m
Bhagavan, szitátapatra, namosztute aszita,
naraka, prabha szphuta vikás szitátapatreh,
Dzsvala dzsvala, daka daka, vidaka vidaka,
dara dara, vidara vidara, csida csida, bhida bhida,
Húm húm phat phat szváhá
Héhé phat
Amoghaja phat
Apratihataja phat
Varapradájá phat
Aszura vidárakaja phat
Szarva devebhjá phat
Szarva nágebhjá phat
Szarva jaksebhjá phat
Szarva gandharvebhja phat
Szarva aszurebhja phat
Szarva garudebhja phat
Szarva kimnarebhja phat
Szarva mahoragebhja phat
Szarva ráksaszebhja phat
Szarva bhútebhjá phat
Szarva bisacsebhja phat
Szarva kumbhándebhja phat
Szarva pútanebhja phat
Szarva katapútanebhja phat
Szarva austrakebhja phat
Szarva durlanghitebhjá phat
Szarva duspreksitebhjá phat
Szarva dzsvarebhjá phat
Szarva kritja kármani, kákhordebhja phat
Szarva apaszmárebhja phat
Szarva sramanebhja phat
Szarva tirthikebhja phat
Szarva unmádebhja phat
Szarva vidjá ácsárjebhja phat
Dzsajakara madhukara szarvártha,
Szádhakebhjo vidja ácsárjebhja phat
Csatur bhaghiníbhja phat
Vadzsra kaumárí kulamdharí vidjárá, dzsebhja phat
Mahá pratjangirebhjá phat
Vadzsra szamkalaja pratjangira rádzsájá phat
Mahákálája, mátrigana namaszkritájá phat
Indrájá phat
Brahmánája phat
Rudrájá phat
Visnujá phat
Vaisnavíje phat
Bráhmijé phat
Varáhíje phat
Agníjé phat
Mahákálíjé phat
Raudríje phat
Káladandíjé phat
Aindríje phat
Mátríje phat
Csámundíje phat
Kálarátríjé phat
Kápálíje phat
Adhimuktika, smasána, vásziníje pha
Je kecsid, szattva mama, dustá csittá, pápa csittá,
raudra csittá, vidvesá csittá, amitra csittá,
utpáda janti, kíla janti, mantra janti, dzsápanti, csjut hanti
Odzsá hárá, garbhá hárá, rudhirá hárá, mámszá hára,
medhá hárá, madzsá hárá, vászá hárá, dzsátá hárá,
dzsívitá hárá, báljá hárá, máljá hárá, gandhá hárá,
puspá hárá, phalá hárá, szaszjá hárá
Pápa csittá, dusta csittá, raudra csittá
Déva gráhá, nága gráhá, jaksa gráhá, gandharva gráhá,
aszura gráhá, garuda gráhá, kimnara gráhá, mahoraga gráhá,
ráksasza gráhá, prétá gráhá, bisácsa gráhá, bhúta gráhá,
pútana gráhá, katapútana gráhá,
kumbhánda gráhá, szkanda gráhá,
unmáda gráhá, csájá gráhá,
apaszmára gráhá, dáka dákiní gráhá,
révatí gráhá, dzsámika gráhá,
sakuni gráhá, mátrinandi gráhá,
mustika gráhá, kanthapánini gráhá,
misika mahisaka gráhá, mrigárájá gráhá,
mátriká gráhá, káminí gráhá,
mukhamandiká gráhá, lambá gráhá m m m
Dzsvará ekáhiká dvaitíjaká, traitíjaká,
csáturthaká nitjadzsvará visamadzsvárá,
vátiká, paittiká slaismiká számnipátiká,
szarva dzsvará sirorti, ardháva, bhédaka, arocsaka
Aksi rogam, mukha rogam, hárda rogam, ghrána súlam,
karna súlam, danta súlam, hridaja súlam, marman súlam,
pársva súlam, pristha súlam, udara súlam, kati súlam,
vaszti súlam, úru súlam, nakha súlam, haszta súlam,
páda súlam, szarva anga pratjanga súlam
Bhúta vetádá, dáka dákiní,
dzsvara dadru kandu kitibhá,
lúta vaiszarpa lohalinga sasztra szamgara,
visa joga agni udaka, mára vairá, kántárá, akálamritju,
trjambuká, trailáta vriscsiká, szarpa nakulá,
szimha vjaghra riksa taraksa, csamara, dzsívita,
bhíte tesám szarvesám, mahá szitátapatra,
mahá vadzsrosnísa, mahá pratjangíram
Jávat dvádasa, jódzsana, abhjantaréná
Szímá bandham kárómí
Disá bandham kárómí
Para vidjá bandham kárómí
Tedzso bandham kárómí
Haszta bandham kárómí
Páda bandham kárómí
Szarva anga pratjanga, bandham kárómí
Tadjathá, om, ánálé, ánálé,
visádá, visádá, bandhá bandhá
bandhaní, bandhaní, víra vadzsrapáni phat
Húm bhrúm phat szváhá
Namo szarva tathágata szugatája arhaté,
szamjak szambuddhájá
Szidhjántu mantra padá szváhá

Szív Szútra

A Nagy Meghaladó Bölcsesség Szíve Szútra

Mahá Prádzsnyá Párámitá Hridájá Szútra
Avalókitésvara Bódhiszattva
a mély Meghaladó Bölcsességben időzvén látja,
hogy igaz természetében az öt szkandha üres,
és ezzel minden szenvedést meghalad.
Sáriputra!
A forma nem különbözik az ürességtől,
az üresség nem különbözik a formától.
A forma valóban üresség,
az üresség valóban forma.
Így ilyen az érzés, az érzékelés,
az akarat és a tudatosság is.
Sáriputra!
Minden jelenségnek üresség a természete.
Nem keletkeznek és nem szűnnek meg,
nem tiszták és nem szennyezettek,
nem növekszenek és nem csökkennek.
Ezért az ürességben nincs forma, érzés,
érzékelés, akarat és tudatosság.
Nincs szem, fül, orr, nyelv, test és értelem,
nincs szín, hang, szag, íz,
tapintás és tudati folyamat,
nincs birodalma az érzékszerveknek
és a tudatosságnak.
Nincs nemtudás és nincs annak megszűnése,
nincs öregség és halál
és nincs ezek megszűnése sem.
Nincs szenvedés, nincs annak oka,
nincs annak megszűnése,
és nincs útja a megszüntetésnek.
Nincs megvalósítás és nincs megérkezés,
mivel nincs, amit el kellene érni.
A Bódhiszattvának
a Meghaladó Bölcsesség által
akadálytól mentes a tudata.
Mivel akadálytól mentes a tudata, rettenthetetlen,
és meghaladva minden illúziót
az ellobbanást eléri.
A három világ összes Buddhái
a Meghaladó Bölcsesség által valósítják meg
a Tökéletes és Felülmúlhatatlan Felébredettséget.
Ezért ismerd fel a Meghaladó Bölcsességet,
a Nagy Szent Eszmét,
a Nagy Tudás Eszméjét,
a Felülmúlhatatlan Eszmét,
a Hasonlíthatatlan Eszmét,
azt, ami véget vet minden szenvedésnek.
Ez igazság, nem hazugság.
Ezért hangoztasd
a Meghaladó Bölcsesség Eszméjét,
amely így szól:
gáté gáté párágáté párászámgáté bódhi szváhá  (3×)

Szív Szútra értelmezés

Mahá-pradzsnyá-páramitá Hridaja Szútra
(Mahā-prajòā-pāramitā Hâdaya-sūtra)
Igaz természetében az öt szkandha üres, és ezzel minden
szenvedést meghalad.
(pancsa szkandhász táms csa svabhávasúnján szamanupasjati szma,
paòca skandhãs tãðœ ca svabhãvaśùnyãn samanupaśyati sma)
A forma nem különbözik az ürességtől, az üresség nem különbözik a formától.
(rúpam súnjatá súnjataiva rúpam, rùpað śùnyatã śùnyataiva rùpam)
A forma valóban üresség, az üresség valóban forma.
(rúpán na prithak súnjatá súnjatájá na prithak rúpam, rùpãn na
pâthak śùnyatã śùnyatãyã na pâthag rùpam)
Nem keletkeznek és nem szűnnek meg.
(jad rúpam szá súnjatá já súnjatá tad rúpam, yad rùpað sã śùnyatã
yã śùnyatã tad rùpam)
Nem tiszták és nem szennyezettek. Nem növekszenek és nem csökkennek.
(évam védaná-szandzsnyá-szanszkára-vidzsnyánáni csa súnjatá,
evað vedanãsaðjòãsaðskãravijòãnãni ca śùnyatã)
Minden jelenségnek üresség a természete. Nincs megvalósítás
és nincs megérkezés.
(évam Sáriputra, szarvadharmá súnjatálaksaná anutpanná
aniruddhá amalá vimalá anúná
Aszampúrná, evað Śãriputra, sarvadharmã śùnyatãlakšaýã
anutpannã aniruddhã amalã vimalã anùnã asampùrýã.)
Nirvána
(nirvāýa)
Tökéletes és Felülmúlhatatlan Felébredettség.
(Anuttara Szamjak Szambódhi, anuttara-samyak-sambodhi)

*Forrás: Szung Szán zen mester: Zen iránytű

Gyémánt Szútra értelmezés

Árja-Vadzsraccshediká-náma
Pradzsnyápáramitá-mahájána-szútra
(Ārya-vajracchedikā-nāma prajòāpāramitā-mahāyāna-sūtra)
Minden jelenség, melynek kézzelfogható jellegzetessége van,
csak káprázat.
(lakšaýaðpat tāvan mâšā)
Ha minden jelenséget meg nem jelentnek tekintesz,
(yāvad alakšaýaðpat tāvan na mâšeti ki)
akkor ez a nézet Igaz Természeted.
(lakšaýālakšaýatas tathāgato drašþavyaë)
Ne maradj meg egyetlen tárgynál sem, és ne tápláld
a gondolatokat sem.
(apratišþhitað cittam utpādayitavyað yan na kvacit pratišþhitað)
Ha úgy tekinted a fizikai tárgyakat, mint az Abszolútot, és
ha a hangoddal keresed a Teljességet,
(ye māð rūpeýa cādrākšur ye māð ghošeýa cānvaguë
mithyāprahāýaprasâitā na māð drakšyanti te janāë)
akkor rossz úton jársz, és sosem fogod meglátni Igaz Természeted.
(dharmato buddho drašþavyo dharmakāyā hi nāyakāë
dharmatā ca na vijòeyā na sā śakyā vijānituð)
Minden keletkezett dolog olyan, mint egy álom, egy
fantom, egy buborék vagy egy tükröződő kép.
(tārakā timirað dīpo māyāvaśyāyabudbulað)
Olyanok, mint a harmat vagy a villámlás. Így szemléld ezeket.
(svapnað ca vidyud abhrað ca evað drašþavyað saðskâtað)

Lótusz Szútra

Lótusz Szútra értelmezés
Szaddharma-pundaríka-szútra
(Saddharma-puýïarīka-sūtra)
Minden jelenség, eredetétől fogva,
Magában hordozza a keletkezést és elmúlást.
Amikor a tanítvány a Buddha ösvényét járja,
Következő életében buddhává fog válni.

Források

 • Wikipédia
 • Szung Szán zen mester: Zen iránytű
 • Eredeti Fény Zen Templom

Mantrák

Az énekek letölthetők az Eredeti Fény Zen Közösség és Templom oldaláról.